BUJQESIA DHE BLEGTORIA

Rajoni ka kapacitete shumë të vogla prodhuese bujqesore dhe blegtorale. Ky prodhim shërben kryesisht vetëm për të kënaqur nevojat e brendshme të rajonit, madje edhe këto të fundit  jo gjithmonë në masën e duhur.

Prodhimi i bimëve të arave dhe drufrutorëve në rajon dhe në vend ne ton (2010)

Lloji i kultures Prodhimi (ton), qarku, 2010 Prodhimi (ton), vendi, 2010 Raporti i qarkut ndaj vendit
Grure 5421 294,900 2%
Miser 18288 362,000 5%
Theker 960 2,300 42%
Elbe dhe tagjira 390 34,600 1%
Perime 12411 860,400 1%
Patate 12235 208,000 6%
Fasule 732 24,000 3%
Foragjere 86000 5,429,000 2%
Prodhim fruta 7076 167,800 4%
Rrush 4349 184,900 2%

Burimi: Drejtoria rajonale e bujqësisë, Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojties se Konsumatorit

Edhe kapacitetet prodhuese blektorale janë të kufizuara. Kukësi ze respektivisht vetëm 4% dhe 5% të prodhimit kombëtar të qumështit dhe mishit. Detyrat e prodhimit blegtoral gjithnje e me shume jane duke u trajtuar  te  lidhura me rritjen e numrit te fermave blegtorale  të orientuara nga  tregu. Me shume