It was held the next meeting of the General Commission for Registering of the agricultural holdings in Kukes Region

Ne zbatim te ligjit nr. 10201 date 17.12.2009 “Per Regjistrimin e Pergjithshem te Njesive Ekonomike Bujqesore” dhe te VKM nr. 305 date 09.05.2012 "Per Perberjen e Komisionit te Pergjithshem te Njesive Ekonomike Bujqesore (KRPNJEB) ne Qark” sot me date 02.10.2012 ne ambjentet e Keshillit te Qarkut Kukes u zhvillua mbledhja e rradhes e Komisionit te Rregjistrimit te Pergjithshem te Njesive Ekonomike Bujqesore ne Qark me kete rend dite:
1. Miratimi i Protokollit te mbledhjes se dates 03.09.2012.
2. Miratimi i Programit te punes per fazen perfundimtare te KRPNJEB.
3. Miratimi i disa ndryshimeve ne Vendimin e KRPNJEB nr. 11, date 03.10.2012.
4. Miratimii Raportit te punes per fazen pergatitore per periudhen 01.10.2012.