Pasurite Minerare

Rajoni është i pasur me minerale te shumta metalore (sidomos krom, dhe më pak Nikel-Silikat, Hekur Nikel e bakër) dhe jo metalore (kuarc, mermer). Keto te fundit përdoren  kryesisht si lëndë ndërtimi ose zbukurimi. 930 km2  ose 43% e siperfaqes totale te rajonit, është e pasur me minerale. Nga këto 930 km2 , 96% është e pasur me Krom,  sidomos zona e Tropojës (84%) dhe e Kukësit (12%). Mineralet e tjera ndodhen në sasi më të vogla ; nikel-silikat (2.3% e sip totale me minerale), ferro-nikel (1%) dhe baker (0.13%). Janë 30 ndërmarrje  në rajon që kanë leje minerare dhe ushtrojnë aktivitetin në këtë sektor, 20 nga të cilët  janë vetëm në Tropojë dhe Kukës. Me shume