KOMISIONET E PERHERSHME TE KESHILLIT TE QARKUT KUKES

I. Komisioni Juridik dhe i Mandateve:

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
2.     Anetar

II. Komisioni i Finances, Buxhetit dhe i Auditit:

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar
4.     Anetar
5.     Anetar

III. Komisioni i Planifikimit Territorit dhe Infrastruktures:

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar
4.     Anetar
5.     Anetar

IV. Komisioni i Bujqesise,  Ushqimit dhe Pyjeve

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar
4.     Anetar
5.     Anetar

V. Komisioni i Sherbimeve Sociale

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1     Anetar
2     Anetar
3     Anetar
4     Anetar
5     Anetar

VI. Komisioni i Politikave Rajonale dhe Marredhenieve me Jashte

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar
4.     Anetar
5.     Anetar

VII.Komisioni i Vleresimit te Figurave

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar

VIII. Komisioni i Arsimit dhe Shendetesise

Nr Emri Mbiemri Funksioni
1.     Anetar
2.     Anetar
3.     Anetar