Ligji nr.8652 date 31.07.2000 Per Qeverisjen Vendore