VKM nr. 511, date 24.10.2002 - Per kohezgjatjen e punes dhe te pushimit ne institucionet shteterore