VKM nr.997 date 10.12.2010.-Per trajtimin financiar te punonjesve qe dergohen me sherbim jashte qendres se punes brenda vendit